Namen

Namur (Malonne) * 20/8/9

In het Heiligdom van broeder Mutien-Marie Wiaux van de Christelijke Scholen (stichter Jean-Baptiste La Salle): trapje op en daar staat een Lourdesgrot, want hij vereerde OLV van Lourdes.

Adres: Cause R. Lucien-Marie Fond de Malonne 117 5020 Malonne

Mallone 1

Mallone 1

Malonne 2

 

https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf

In het Heiligdom van broeder Mutien-Marie Wiaux van de Christelijke Scholen (stichter Jean-Baptiste La Salle): trapje op en daar staat een Lourdesgrot, want hij vereerde OLV van Lourdes.

Adres: Cause R. Lucien-Marie Fond de Malonne 117 5020 Malonne

Tel 081/445167

Tel. Nicole De Moor Hubert Frère Orbanlaan 185 te Gent Tel.09/2335996

Gsm 0477/278722 (te contacteren bij bezoek)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Malonne

Zij zond de volgende randinformatie:

De grot van Lourdes is te vinden op het Heiligdom van de H. Mutien-Marie (trappen omhoog en wat klimmen)

Deel gefotocopieerd van zijn levensbeschrijving.

Wanneer hem de krachten ontbraken om nog langer die taak te kunnen uitoefenen, moest Broeder Directeur enige diplomatie gebruiken om hem van die opdracht te ontslaan, alsof hij bang was hem zodoende een sacrificie op te leggen.

Broeder Mutien-Marie stierf te Malonne in 1917, na tweeënzestig jaar kloosterleven, waarvan zevenenvijftig te Malonne.

BROEDER DIE ALTIJD BIDT

Zo werd hij genoemd door al wie ooit in Malonne verbleef, Broeders en leerlingen. De werken­den zegden het snediger: «Broeder Bidder». De oud-leerlingen van Malonne herinneren zich die bejaarde Broeder, met ietwat gebogen rug, eenvoudig van voorkomen, altijd ingetogen, die over de speelplaatsen wandelde, de rozenkrans biddend. Ze hebben hem nooit anders gezien.

Zijn eerste biograaf, die met hem lange jaren had samen geleefd, schrijft : «Gedurende het inwendig gebed begonnen zijn lippen plots te wegen, en in zijn laatste levensjaren kon men soms zijn vurige verzuchtingen horen. Eén woord kwam er dikwijls in voor : Jezus. Naar het schijnt kon men op die momenten de gloed aanvoelen van het innerlijk vuur dat hem verteerde. Het ritme van de aanroepingen versnelde, de stem bad met grote aandrang; men voelde hoe hij verheven werd naar hogere sferen, alsof «de onzichtbare werkelijkheid» zich openbaarde.

De Lourdesgrot te Malonne.

Hoeven we hieraan toe te voegen dat Broeder Mutien uit ganser harte hield van de Allerheiligste Maagd ? Het Ave Maria : honderden keren daags kon hij er blij van genieten, zonder de minste schijn van routine. Elk weesgegroetje ontlook in de mystieke tuin van zijn minnende ziel als een nieuwe, frisse roos.

Het past hieraan een veelzeggend getuigenis toe te voegen, komend van Broeder Mutien zelf : «Ik heb haar gevraagd me overal te vergezellen… en zij heeft me deze genade geschonken. Ik spreek met haar in volle overgave en met sterk vertrouwen». Aan de ziekenbroeder die hem in zijn laatste ziekte verzorgde, verklaarde hij : «Aan de rand van het graf, zoals ik, is het een grote troost wanneer men altijd een grote verering heeft gehad voor de Allerheiligste Maagd».

DE MAN VAN DE REGEL

Een Broeder die lange jaren met Broeder Mutien heeft geleefd, zegt ons : «ik ken heel goed de Regel van ons Instituut. Vijfendertig jaar heb ik aan de zijde van de dienaar Gods geleefd. Ik was zijn buurman in de kapel gedurende de vijftien laatste jaren van zijn leven. Negen jaar lang zat ik tegenover hem in de refter. In de gemeenschaps­zaal ontmoetten we elkaar meermaals iedere dag.

HEILIGE MUTIEN-MARIE

Broeder van de Kristelijke Scholen

Gelukzalig verklaard door Paus Paulus VI

Heilig verklaard door Paus Johannes Paulus II op 10 december 1989

Broeder Mutien-Marie was zoon van de dorpssmid te Mellet nabij Gosselies, geboren op 20 maart 1841 als Louis-Joseph Wiaux.

Even bescheiden als krachtdadig dwong hij de sympathie en de waardering af van zijn omgeving die het niet ongewoon vond dat hij, vrij jong nog, toetrad tot het Instituut van de Broeders. Wat hij van in zijn jeugd met Francisco F. Cordero, die samen met hem in 1977 zaligverklaard werd, gemeenschappelijk had, was onge­twijfeld zijn uitzonderlijke verering van de Allerheiligste Maagd Maria. Deze warme aanhankelijkheid aan de Moeder Gods zal zijn hele leven kenmerken.

Als jong leraar was Broeder Mutien één jaar werkzaan in een school te Chimay en vervolgens, ook één jaar, in het Sint­-Jorisinstituut van de Cellebroersstraat te Brussel. Heel zijn verder leven bracht hij door in het grote pensionaat «Saint-Berthuin» te Malonne bij Namen.

Wat deed hij daar ? En waarin is hij, ook voor de opvoeders van vandaag, een inspirerend model ?

Na het lezen van zijn levensbeschrijving weten we dadelijk dat hij volstrekt niet uitgeblonken heeft door wat hij aan talenten bezat. Vele jaren lang heeft hij tekenles gegeven. De vaardigheid die hij daartoe verworven had was de vrucht van onverdroten inspanning, toeleg, wilskracht. De zorgvuldige voorbereidingen van al zijn lessen getuigen van een eerlijk professioneel geweten. Dit was ook het geval voor het andere vak, de muziek, waarin hij de jonge studenten mocht inwijden. Hij gaf hen notenleer en verder praktijk van verschillende instrumenten : fluit, tuba, contrabas, harmonium. Al deze lessen voor steeds wisselende klassen, brachten een groot aantal leerlingen in contact met een charismatisch mens, een wonder van eenvoud, van toewijding en gebed. Bovendien was er ook nog, zovele jaren lang, de regelma­tige aanwezigheid te midden van de leerlingen voor het toezicht op de speelplaats en de slaapzalen. De spontane dagelijkse ont­moeting van jonge mensen met een authentiek «man Gods» laat een onuitwisbare indruk na op geest en hart. Zijn rijk geloofsleven, zijn inwendigheid, zijn intens gebed en vrome Maria-verering maakten hem tot de grote getuige van de Onzichtbare Realiteit. Jong en oud wisten dat God in hem vrij spel had; ze noemden hem daarom wel eens «de heilige» of «de Broeder die altijd bidt»…

Gedurende meer dan vijftig jaar heeft Broeder Mutien te Malonne de evangelische trouw bij de jeugd voorgeleefd. Wat hij gedaan heeft is vlug verteld; maar als deze opvoeder nu in de belangstelling van de universele Kerk staat dan is zulks heel duidelijk omwille van wat hij was, en van de geestelijke waarden die hij in zijn leven gestalte heeft gegeven. Daar vinden we dan ook zijn hoge betekenis voor deze tijd, nu een aantal scholen al te zeer tot leerbedrijven gereduceerd worden, en er steeds minder aan gedacht wordt een fundament in de opvoeding in te bouwen dat hele leven schragen kan. Broeder Mutien verwijst alle opvoeders naar die diepmenselijke waarden van onbaatzuchtige inzet, van onver­breekbare trouw, van permanente zorg, van toeleg, van bereidheid om in de pedagogische gemeenschap secundaire maar hoogst noodzakelijke functies te vervullen waarvoor hij zo vaak opgeroe­pen werd. Het gaat om de functies waardoor men zich geen aureool van roem en succes verwerft, maar die volstrekt nodig zijn voor het welslagen van het gemeenschappelijk pedagogische werk. Nochtans ligt de allergrootste en actuele betekenis van Broeder Mutien in het feit dat hij doorheen geheel zijn persoon en zijn optreden de diepste dragende dimensie van een integrale opvoe­ding in herinnering brengt : de geestelijke, transcendente dimensie waaraan onze moderne opvoeding een schrijnende nood heeft. Al te veel opvoeders en jeugdigen levens thans in een metafysische leegte. Daardoor kunnen ze zichzelf niet meer situeren. Ze hebben geen antwoorden meer op de vragen naar de zin van hun bestaan. Opvoeden zonder geestelijk fundament blijft bouwen op zand. Ook in een technologisch tijdperk. Daarin nog het meest. De. nieuwe cultuur voor morgen heeft een dwingende behoefte aan de geloofsdimensie. De jeugd, het leven, vragen erom. Broeder Mutien maakte een onuitwisbare indruk op studenten, leerkrach­ten en ouders omdat hij zo duidelijk leefde vanuit een verbonden­heidsgeloof in de Heer Jezus. Allen hebben in hem de transforme­rende kracht van het geloof kunnen ervaren, intuïtief, in zijn eenvoudige maar steeds verrijkende relaties met de medemens. Daarin is hij, ook voor deze tijd, drager van een gewichtige bood­schap. Zijn heiligverklaring komt op het juiste historische moment.

En Broeder Mutien-Marie van Malonne leeft voort…

Nauwelijks begraven, op die barkoude 30 januari van het oorlogs­jaar 1917, hoorde men reeds vertellen dat merkwaardige gunsten door zijn voorspraak bekomen werden. Op het kerkhof van Malonne begonnen toen de eerste bedevaarders naar zijn graf te komen. ‘Na korte tijd werd het een stroom van mensen die, diepgelovig, hem hun zorgen en verlangens kwamen toevertrou­wen. De bekomen genaden werden met grote blijdschap rondver­teld. Om te toegang tot zijn graf te vergemakkelijken bracht men het stoffelijk overschot van Broeder Mutien in 1926 naar een nieuwe rustplaats over, vlakbij de parochiekerk en het instituut Sint-Berthuin.

Thans is zijn lichaam overgebracht naar een nieuwe bedevaartscen­trum. Daar komen vandaag zoals voorheen talloze pelgrims bidden om bijstand en troost, om hulp en kracht. Het gaat allemaal zo eenvoudig bij «de goede Broeder Mutien»… Hij leeft voort bij de Heer; hij leeft voort in het vertrouwend hart van de gelovigen die verhopen van steeds klaarder «het beminnelijk licht» te zien dat hem tijdens zijn leven zo zacht maar zeker heeft geleid.

Van Marcel CHRISTIAENS fac verscheen onlangs de biografie: «BROEDER MUTIEN-MARIE VAN MALONNE»

en

«BROEDER MUTIEN-MARIE»

vertaling uit het Frans : «LE FRERE MUTIEN-MARIE (1841-1917)» de Fr. Alphonse M. HERMANS fac.

Voor alle andere inlichtingen kan men zich wenden tot.:

CAUSE F. MUTIEN-MARIE

Fond de Malonne, 117            Tel. (081) 44 51 67

5020 MALONNE       C.C.P. 000-0238242-10

5 gedachten over “Namur (Malonne) * 20/8/9”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.