Namen

Beauraing (Pro Maria) * 23/8/9

 

SSA44962

SSA44964

SSA44960

SSA44961

Prachtige beelden o.a. van OLV van Lourdes, van Beauraing natuurlijk en van Bernadetje zijn te ontdekken in Pro Maria

Pro Maria Rue de l’Aubépine 6 5570 Beauraing 082 71 12 18

Achter de winkel is er het ‘Mariaal museum’.

SSA44996

SSA44988

SSA44989

SSA44992

SSA44990

SSA44991

SSA44995

SSA44994

SSA44993

BEKNOPTE GIDS VAN HET MARIAAL MUSEUM          NL

Van harte welkom in dit bescheiden Mariaal Museum van de Bedevaartplaats van Beau­raing. Wij stellen voor dat u eerst gaat kijken naar de toonkast n’ 1 op uw linkerkant. Daar zult u de allereerste beelden zien van O.L.Vrouw van Beauraing. U zult er drie beeldjes zien van dezelfde grootte, en die dateren van 1933, dus van het jaar der laatste verschijningen. De pelgrims vroegen naar beeldjes: de fabriekanten hadden beeldjes van O.L.Vrouw van Lourdes. Zij veranderden daar niet veel aan, maar maakten een wolk om de voeten, op de witte kleur voegden zij wat blauw, en zo werd dat O.L.Vrouw van Beau­raing. Van de begintijd is ook het fraaie witte beeldje in porselein. Ook uit die tijd komt het houten beeld met gevouwen handen en met een streng gelaat. Maar de Zienerkinde- ren zegden dat zij wit was. Zo werd het houten beeld dat u gans links ziet in het wit ge­schilderd. De Zienerkinderen zegden ook dat er stralen boven uit het hoofd kwamen. Dan heeft men niet beter gevonden dan beelden te maken met de stralen tussen het hoofd en de hoofddoek, zoals u ziet beneden links. Maar voor de kinderen was dat nog niet juist. Zo heeft men vrij lelijke beelden gemaakt met enkele stralen boven het hoofd. Vermits de kinderen verklaarden dat de stralen rondom het hoofd waren heeft men het blauwe beeldje gemaakt met de stralen zoals een cirkel achter het hoofd. Zo is men verder Maan, en langzamerhand zijn er veranderingen gekomen ten goede. Beneden, in het midden ziet u het allereerste gedrukte prentje van O.L.V. van Beauraing. Het werd ge­maakt met het imprimatur van de bisschop van Verdun.

Hier, in het bisdom Namen, waartoe Beauraing behoort, was het streng verboden wat ook te laten drukken over de verschijningen vooraleer de bisschop zijn toelating had ge­geven. Die is er pas gekomen in juli 1949 met de aanmoediging van paus Pius XII. Toen werd het bovennatuurlijk karakter van de verschijningen volledig erkent.

Kijken wij nu naar de toonkast n’ 2. Verschillende bekende kunstenaars slaagden erin steeds mooiere beelden te maken. Voor de kinderen was het nooit mooi genoeg. Zo ziet u een bronzen beeld van de Heer Maes op een voetstuk van marmer. Dit was het per­soonlijke beeld van Mgr. Heylen, waarvan u het kleine schilderij ziet achter het beeld. Hij was bisschop van Namen tot zijn dood in 1941. Hij heeft dus de verschijningen volledig weten gebeuren. De Heer Maes heeft ook beeldjes in gips gemaakt naar net bronzen mo­del. Die beeldjes waren voor de handel bestemd.

Wanneer wij kijken naar toonkast n° 4, dan bemerken wij dat de beelden steeds mooier werden. De beelden in hout werden niet meer gemaakt om O.L.Vrouw nauwkeurig weer te geven zoals zij hier werd gezien, maar werden zeer kunstig geslaagde afbeeldingen van O.L.Vrouw met het Gouden Hart. De kunst
enaar was de Heer Pattijn. Er zijn ook moderne beeldjes zoals hetgene dat werd gemaakt in witte terra cotta, en dit in de Foyer de Chari­té van Spa Nivezée. Twee anderen werden vroeger gemaakt naar de stijl van Mw. Mon­taru uit Parijs waarvan u het omlijste werk kunt zien.

In de toonkast n° 3 is er een zeer merkwaardig schilderij van de grote meester Albert Dandoy. Dit toont ons het Heiligdom zoals het was in 1933, dus nog in het jaar van de laatste verschijningen. De Lourdesgrot is daar nog altijd, alsook het allereerste beeld dat onder de Meidoorn hing, Deze afbeelding werd gesneden uit een ijzeren plaat, en dan beschilderd. Nu staat die vlak onder het dak van het Accueil, of onthaalhuis van de zus­ters, goed zichtbaar van op de spoorwegberm. U ziet hier ook twee mooie beeldjes van O.L.Vrouw van Beauraing samen met de vijf kinderen, Onderaan ziet u een historisch boek uit 1632: “Brabantia Marians”, Het is geschreven in het Latijn door pater Augusti­nus Wichmans, norbertijn van Tongerlo en pastoor te Mierlo in het huidige Nederland. La­ter werd hij abt van Tongerlo.

 

In de toonkast n° 5, ziet u één van de mooiste stukken van het Museum. Deze ganse toonkast is geconcentreerd op een schilderij van Bradi Barth. Deze kunstenares is af­komstig uit Zwitserland, maar woont sinds meer dan dertig jaar te Gent. Dit schilderij draagt de naam: “Maria, Beschermvrouwe van het Gezin”. Kijken wij ook naar de prachti­ge rozenkrans in goud en bergkristal, en ook andere mooie dingen die aan Mana werden geofferd.

In de toonkast n’ 6, ziet u drie merkwaardige kleinere keramieken van Max van der Lin­den: een Sint-Anna-ten-Drie, O.L.Vrouw van Halle, en O.L,Vrouw van Basse-Wavre.

Aan de overkant ziet u een zeer belangrijk werk van Schilder Albert Dandoy, Het stelt het leven voor in het Heiligdom. Het lijkt gemaakt in 1961. Aan de overkant is er een werk van Mr. Duyver, Conservator van het museum van Rijssel (Lille).

In de horizontale toonkast n° 12, worden voorwerpen bewaard die rechtstreeks betrek­king hadden op de zienerkinderen: een wollen das van Albert Voisin, een muts en een wollen dasje van Gilberte Voisin, kousen van Fernande Voisin alsook witte sjaals en een mutsje die haar toebehoorden. Aan de knieën van de kousen kunt u zien dat zij ge­scheurd zijn. Wanneer de kinderen Maria zagen, werden zij, zonder pijn of wonde, op hun knieën neergeslagen. En de kousen waren soms gescheurd door de klap. Dit staat ook voorgesteld op het schilderij dat ernaast te zien is.

Rechts ziet u ook het eerste grote beeld van O.L.Vrouw van Beauraing. Het werd ge­maakt door de Heer Pêtre. Deze belangrijke kunstenaar had eerst grondig de zienerkin­deren ondervraagd vooraleer zijn werk te maken. Toen de kinderen het afgewerkte beeld zagen schoten zij in een onbedaarde lach, tot de grote teleurstelling van de kunstenaar. Een zekere broeder Prosper heeft lang met de kinderen over dit beeld gesproken en dan heeft hij het schilderij gemaakt dat naast het beeld hangt. Dit bleek al een weinig beter. Rechts van het beeld ziet u een schilderij dat gediend heeft als ontwerp voor een glas­-in-loodraam voor een kerk in de Verenigde Staten. Het is een werk van Mr. Belley. Hele­maal in de hoek is er een belangrijk beeld van Aurélien Pierroux, de allereerste secretaris van het werk “Pro Maria” hier in Beauraing. Aan de andere zijde van de glazen deur staat er ook een enig stuk, in witte steen gehouwen door de Hr. Matthieu. Ten tijde van de verschijningen werd het verguisd: de mensen vonden het toen al te modern.

Het grote schilderij dat u ernaast ziet, is een werk van Pater Kallist Fimmers, norbertijn van Tongerlo. Toen Andrée Degeimbre overleden was werd dit schilderij achteraan haar lichaam gehangen: Maria bleek te kijken naar haar met wie zij gesproken had.

Boven toonkast n’ 8, waar U prachtige kant ziet van Mgr. Charue, ziet U ook een schilderij van een onbekende die u de atmosfeer weergeeft ten tijde van de verschijningen. Toonvenster n° 13 is totaal voorbehouden voor het Nederlandse Beauraing Comité. Het bevat op de eerste plaats een prachtige collectie mariale postzegels welke aan het muse- um als erfenis werd nagelaten door de heer Jan Trossel, gedurende vele jaren secretaris van het Nederlands Beauraing Comité. Het is wel interessant even te kijken naar de post­zegels rechts van de foto van de heer Trossel: zij zijn afkomstig uit Jemen, en stellen tafe­relen voor uit het leven van Maria. Boven de postzegels zijn er ook twee moderne schilde­rijen van onbekende meesters, die O.L.Vrouw van Beauraing voorstellen.

De toonkast n° 14 in het midden legt allerhande voorwerpen ten kijk, welke gegeven wer­den om 0. L.Vrouw van Beauraing te eren. Daar is een roodkoperen bord dat werd aange­boden door een dame uit Zwitserland uit dank voor haar genezing te Beauraing. Daar vlakbij ligt er een vrij eenvoudige profiel in ceramiek. Dit werkstuk werd gegeven door een zware mentale zieke uit de kliniek van Dave. U ziet er ook een oude Rozenkrans die ge­schonken werd door een oude man die elke dag gedurende vele jaren de rozenkrans kwam bidden hier in de bedevaartplaats. Er is ook een mooi Japanse prent, op zijde ge­schilderd, boven het ‘Wees gegroet” in het Japans.

Aan beide kanten van deze toonkast zijn er nog twee andere toonkasten langs de muur, met Mariabeelden uit de gehele wereld. In kast n’ 20 ziet u een beeldje uit ivoor dat Sint Jan Damascus voorstelt: hij was een kerkvader die zich bijzonder inzette ten voordele van de leer van de Tenhemelopneming van Maria. Wanneer men het beeldje opent, vormt het een drieluik waar u de tenhemelopneming van Maria tussen de engelen kunt zien. Er zijn ook Mariabeelden uit Kameroen, Ceylon, Japan en vele andere landen.

Wij kunnen overgaan naar de horizontale toonkast n° 10 die een zeer kostbaar kunstwerk bevat, dat gemaakt werd door een zuster van Liefde van Namen.Het is een geborduurde altaarvoorhang, met de litanie van O.L.Vrouw. Daarboven staat ook een zeer mooie vaas in kristal uit de werkplaatsen van de Val-St-Lambert, te Seraing.

Daarnaast ziet u de toonkast met de iconen. Al deze iconen werden met de hand geschil­derd. Zij hebben allen hun betekenis. Als voorbeeld kunt u even kijken naar deze “Mariosjka’s” of poppetjes die in elkaar passen, en op dewelke religieuze motieven werden aangebracht. Zij getuigen niet van grote kunstwaarde, maar wel van de gewetensvrijheid die er nu heerst in Rusland. Rechts ziet U een mooi Russisch paasei en links een kleiner Pools paasei. Van boven links ziet u een icoon van Maria die haar Kind de borstvoeding geeft. Deze icoon werd geschilderd op ceramiek en dan in de oven gebakken. Rechts ziet u een soortgelijke icoon maar in een lijst van brons. Er zijn nog twee kleine iconen van brons die met email werden bewerkt. In het midden van de zaal, ziet u bij n° 11 het offici­ele beeld van O.L,Vrouw van Beauraing, waarvan de auteur Aurélien Pierroux is. Het beeld in de tuin werd eerst in klei geboetseerd door de vermelde kunstenaar, daarna gehouwen in marmer van Carrara en zo in de tuin geplaatst onder de meidoorn der verschijningen.

 

Rondom dit houten beeld staan er talrijke kleinere beelden die een hart tonen, dat zo ty­pisch is bij O.L.Vrouw van Beauraing. In toonvenster 18 zal u een icoon zien uit Macedo­nië, die volgens de kenners Servische elementen bevat. Het is opmerkelijk dat deze icoon talrijke mooie bloemen bevat. Dit is eerder zeldzaam bij de iconen.

Rechts staat er een houten geheel dat een aantal schilderijtjes op koper bevat. Het zijn beroemde Mariabeelden uit Spanje. Dit stuk werd zeer waarschijnlijk geschonken door de hertogelijke familie van Ossuna die vroeger het Castel Ste-Marie bewoonde.

Boven toonvenster n° 17 ziet u verschillende Mariabeelden die de H.Maagd al biddend voorstellen. Zij werden daar geplaatst omdat Maria, te Beauraing, op verschillende manie­ren gevraagd heeft “te bidden, veel te bidden, altijd te bidden”. Daaronder ziet u Maria­beelden van de plaatsen waar de eredienst kerkelijk erkend is. Ongeveer in het midden ziet u het beeld dat zogezegd O.L.Vrouw van Guadalupe voorstelt. In feite is het Q.L. Vrouw van Mexico. In minder fijne afwerking kan u een tapijtje zien op de eindmuur links van de deur, met daarbij het verhaal van de verschijning.

In kijkvenster n° 15, werd de boodschap afgebeeld welke Maria hier in Beauraing gege­ven heeft: “ik ben de Moeder van God”. Zo ziet u beelden van Maria die de moedermelk geeft aan haar kind. Ook waar u het Kind vooraan ziet op de knieën van de Moeder, wordt op delicate wijze de geboorte voorgesteld. Dit is het geval bij O.L.Vrouw van Chartres.

In dit kijkvenster en ook in venster n° 16 ziet u soms ook de gedachte voorgesteld van Maria die zich hier in Beauraing, en elders, “Koningin van de hemel” noemt. Dit is herken­baar aan de trede waarop Maria staat, de troon waarop zij zit, en ook aan de kroon die zij draagt.

In de andere zaal, die hoofdzakelijk gebruikt wordt als .conferentiezaal, kunt u in vensters n° 25 en 26 de mooiste stukken van het museum zien: de bruidsluiers van de koninklijke prinsessen Joséphine en Clémentine.

Dames en Heren, wij hopen dat dit bezoek u aangenaam was. U kan ons helpen dit be­scheiden museum steeds mooier en mooier te maken. door ons een of ander mooi stuk te schenken, door ons uw voorstellen mede te delen, en ook door een kleine vrijwillige gave in de offerbrok te glijden. Dat kan ons helpen, bij gelegenheid iets aan te schaffen, en ook het museum te onderhouden.

Dank U hartelijk! Tot weerziens.

Nouveau site internet:

http://beauraing.catho .be Nouvelle adresse E-mail ndbeauraing@gmail. com

 

Een gedachte over “Beauraing (Pro Maria) * 23/8/9”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.